مورد علاقه ها 0
موتور 1.3 کیلووات با موتور 156F سه اسب با ولت متر دیجیتال
موتور 3.2 کیلووات با موتور 170F هفت اسب با ولت متر دیجیتال با چرخ و دسته
مدل استارتی موتور 5.5 کیلووات با موتور 188F سیزده اسب با ولت متر دیجیتال با چرخ و دسته
مدل استارتی موتور 6.5 کیلووات با موتور 190F شونزده اسب با ولت متر دیجیتال با چرخ و دسته
مدل استارتی موتور 7.5 کیلووات با موتور 192F هژده اسب با ولت متر دیجیتال با چرخ و دسته