favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس لاستیکی
  • شیردوش ثابت
رابط لاستیکی 30 به 30؛
رابط لاستیکی 40 به 40؛
رابط لاستیکی 40 به 50؛
رابط لاستیکی 50 به 50؛
رابط لاستیکی 60 به 60؛
بوشن لاستیکی نمره 50؛
بوشن لاستیکی نمره 40؛
جنس
جنس
لاستیکی
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانو لاستیکی و رابط لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه شیر، شیشه رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند.