مورد علاقه ها 0
در فصل گرما با حداقل دمای 20 درجه از روغن SAE40 استفاده نمایید. | در فصل معتدل با حداقل دمای 10 درجه از روغن SAE30 استفاده نمایید. | در فصل سرد با حداکثر دمای 10 درجه از روغن 10W40استفاده نمایید. روغن مورد استفاده می بایست شرکتی و نو باشد.