favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس : فلزی
  • نوع دام : گاو
فریم فری استال گاو؛
ایجاد محیط و بستری تمیز، اختصاصی و راحت برای استراحت گاوهای شیری با طراحی صحیح و علمی؛
کاهش ورم پستان و بیماری های حرکتی؛
کمک به تهویه بهاربندها و سالن های نگهداری گاو؛
جنس
جنس
فلزی
دام
نوع دام
گاو
فری استال سیستمی است که در صورت طراحی صحیح می تواند محیطی بهداشتی تر در مقایسه با سیستم های قدیمی تر پرورش گاو فراهم نماید. به این صورت که علاوه بر ایجاد فضایی کم استرس تر برای دام، می توان مدیریت بهتری در گله اعمال نمود و به دنبال آن هزینه های کمتری برای درمان بیماری های پستانی و سم ناشی از آلودگی و یا نامناسب بودن کف بهاربندها پرداخت نمود.

همچنین با چینش صحیح دام ها در سالن، تهویه بهاربند نیز به نحو یکنواخت تری انجام می پذیرد.مزایای جایگاه های فری استال :
  • امکان نگهداری حیوانات در تراکم بیشتر
  • کاهش کار کارگری مورد نیاز برای گاوها
  • تمیز تر و آرام تر بودن گاوها
  • کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان
  • افزایش ضریب سلامت دام
  • افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال دراز کشیدن
  • کاهش لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی
  • نصب راحت تر و کم هزینه تر هواکش ها به دلیل متمرکز و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها