favorite_border
مورد علاقه ها 0

آیا حیوانات شما در آسایش هستند ؟

استرس مزمن در دامداری ها منجر به بروز اثرات زیان آوری بر روی سلامت، باروری و آسایش دام ها می گردد.

ما با بعضی تغییرات کوچک می توانیم استرس دام هایمان را کاهش دهیم:

یک - تماس بیشتر با انسان ها
اگر دام ها در سنین کم تماس کافی با انسانها نداشته باشند، در آینده از انسان ها خواهند ترسید. تماس کمتر دام با انسان در دامداری های بزرگ بیشتر مشاهده می شود.

دو - بررسی کنیم که کدامیک از امورات مربوط به اداره دام ها خشن و نامناسب است.
برخی از امورات که باعث افزایش ترس و کاهش آسایش دام ها می شود شامل فریاد زدن، زدن دام ها با دست و سایر ادوات، تنبیه، پیچاندن دم و استفاده از شوک الکتریکی می باشد.

سه - خودداری از انجام امور ترس زا
تحقیقات نشان می دهد دامها بعضی از رنگ ها و ادوات را با توجه به سابقه قبلی استفاده از آنها (مانند پوشش لباس دامپزشکان و یا کارگران قسمت بیمارستان) به عنوان عوامل استرس زا شناسایی می کنند. تغییر در فرم و رنگ لباس پرسنلی که دام از آنها خاطره خوبی ندارد و یا تغییر ادواتی که به منظورهای خاص درمانی می بایست استفاده شوند از این جمله می باشد.

چهار - تغییر رفتار پرسنل
نحوه رفتار مردم با دامها ارتباط عمیقی با باورهای فرهنگی، دینی و خانوادگی ایشان در مورد اینکه چگونه با حیوانات می بایست رفتار شود، دارد. تلاش برای تغییر این عقاید از طریق برنامه های آموزشی میتواند تاثیر مثبتی بر روند کاهش ترس دام ها و باروری گله داشته باشد.

پنج - بفهمیم که چرا پرسنل، دام ها را به صورت نادرست اداره می کنند.
  • مشکلات در زمان جابجایی دام ها،
  • کمبود وقت،
  • تجهیزات ناکافی یا قدیمی و
  • عدم رضایت مندی از شغل و مشکلات خانوادگی

 از جمله مواردی است که سبب می شوند پرسنل عصبانی، استرس خود را به روش های مختلف به دام ها منتقل نمایند.

برچسب ها:

مدیریت گله

618
0
 
1
دیدگاه ها