favorite_border
مورد علاقه ها 0

برنامه ریزی برای ساخت سالن شیردوشی


سالن شيردوشى حدودا يك چهارم هزينه هاى ساخت يك دامدارى شيرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراين طراحى، اندازه و درجه اتوماسيون آن از اهميت ويژه اى برخوردار است.

تعداد دام
يك سالن شيردوشي براى يك بازه زمانى 10 الى 20 ساله طراحى مى شود. بنابراين علاوه بر تعداد دام هاى موجود در دامدارى، بايد توسعه دامدارى براى 10 تا 20 سال آينده در طراحى ها در نظر گرفته شود.

تعداد ساعات كار كرد در هر نوبت دوشش
هزينه هاى شيردوشى يك دامدارى كه ماشين شيردوشى آن براى دوشش 4 الى 5 ساعت در روز طراحى شده است، در مقايسه با دامدارى كه دستگاه شيردوشي آن براى دوشش 18تا 20 ساعت طراحى شده است، بسيار بالاتر مى باشد.
در يک دامدارى 250 راسى، دستگاه 2 * 4 هرينگبون، در 2 نوبت و هر نوبت 6ساعت دوشش دارد. در دامدارى ديگر با يك دستگاه 2* 10 هرينگبون همان تعداد دام به مدت 3 ساعت در هرنوبت دوشيده مي شوند. با تعداد ساعات كمتر دوشش در دامدارى، پرسنل بعد از اتمام شيردوشى مي توانند مسئوليت هاى ديگرى اعم از خوراك ريزى يا جابه جايى دام هاى جايگزين و غيره را برعهده بگيرند. سالن هاى شيردوشي ظرفيت دوشش 20 الى 21 ساعته را دارند، اما در دامدارى هايى كه دستگاه شيردوش زايشگاه يا بيمارستان وجود ندارد، مدت زمان دوشش افزايش يافته و در طراحى ها بايد اين مسئله را در نظر گرفت. بنابراين، مدت كل زمان شيردوشى را به طور دقيق با در نظر گرفتن توسعه دامدارى ها در آينده و تمامى زمان هاى پيش بينى نشده محاسبه نماييد چرا كه تخريب يا ساخت مجدد يك چال شيردوش هزينه بسيار بالاترى نسبت به طراحى صحيح اوليه دارد.

تعداد پرسنل شيردوشى
تعداد كارگر شيردوش مورد نياز در چال شيردوشى با روش هاى آماده سازى دام پيش از دوشش مرتبط است. به طور مثال در كوچك ترين دستگاه هاى هرينگبون 2* 4 یا 2* 6 تنها يك كارگر در چال شيردوشى كار مى كند. اين حالت آرمانى ترين شرايط براى تخمين ميزان افزايش نفر ساعت كارگر به ازاى افزايش هر راس گاو شيرى مى باشد. البته تنها نقطه ضعف آن ناپيوستگى به وجود آمده در ورود يك گروه دام از سالن انتظار به چال شيردوشي است. دليل اين ناپيوستگى عدم وجود گاو زن در سالن انتظار شيردوشى مى باشد و باعث مى شود كه انتقال دام از بخش انتظار به چال شيردوشى توسط كارگر شيردوشى صورت پذيرد. در مقايسه با آن اگر در چال شيردوش 2 يا چند كارگر داشته باشيم ورود گاوها به چال شيردوشي يكنواخت و هماهنگ خواهد بود. با اين تفاوت كه نفر ساعت به ازاى هر گاو شيرى كاهش مى يابد.

سالن شيردوشى حدودا يك چهارم هزينه هاى ساخت يك دامدارى شيرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراين طراحى شیردوشی، اندازه و درجه اتوماسيون آن از اهميت ويژه اى برخوردار است.

تعداد دام
يك سالن شيردوشي براى يك بازه زمانى 10 الى 20 ساله طراحى مى شود. بنابراين علاوه بر تعداد دام هاى موجود در دامدارى، بايد توسعه دامدارى براى 10 تا 20 سال آينده در طراحى ها در نظر گرفته شود.

تعداد ساعات كار كرد در هر نوبت دوشش
هزينه هاى شيردوشى يك دامدارى كه ماشين شيردوشى آن براى دوشش 4 الى 5 ساعت در روز طراحى شده است، در مقايسه با دامدارى كه دستگاه شيردوشي آن براى دوشش 18تا 20 ساعت طراحى شده است، بسيار بالاتر مى باشد.


در يک دامدارى 250 راسى، دستگاه 2 * 4 هرينگبون، در 2 نوبت و هر نوبت 6 ساعت دوشش دارد. در دامدارى ديگر با يك دستگاه 2* 10 هرينگبون همان تعداد دام به مدت 3 ساعت در هر نوبت دوشيده مي شوند. با تعداد ساعات كمتر دوشش در دامدارى، پرسنل بعد از اتمام شيردوشى مي توانند مسئوليت هاى ديگرى اعم از خوراك ريزى يا جابه جايى دام هاى جايگزين و غيره را برعهده بگيرند. سالن هاى شيردوشي ظرفيت دوشش 20 الى 21 ساعته را دارند، اما در دامدارى هايى كه دستگاه شيردوش زايشگاه يا بيمارستان وجود ندارد، مدت زمان دوشش افزايش يافته و در طراحى ها بايد اين مسئله را در نظر گرفت. بنابراين، مدت كل زمان شيردوشى را به طور دقيق با در نظر گرفتن توسعه دامدارى ها در آينده و تمامى زمان هاى پيش بينى نشده محاسبه نماييد چرا كه تخريب يا ساخت مجدد يك چال شيردوش هزينه بسيار بالاترى نسبت به طراحى صحيح اوليه دارد.

تعداد پرسنل شيردوشى
تعداد كارگر شيردوش مورد نياز در چال شيردوشى با روش هاى آماده سازى دام پيش از دوشش مرتبط است. به طور مثال در كوچك ترين دستگاه هاى هرينگبون 2* 4 یا 2* 6 تنها يك كارگر در چال شيردوشى كار مى كند. اين حالت آرمانى ترين شرايط براى تخمين ميزان افزايش نفر ساعت كارگر به ازاى افزايش هر راس گاو شيرى مى باشد. البته تنها نقطه ضعف آن ناپيوستگى به وجود آمده در ورود يك گروه دام از سالن انتظار به چال شيردوشي است. دليل اين ناپيوستگى عدم وجود گاو زن در سالن انتظار شيردوشى مى باشد و باعث مى شود كه انتقال دام از بخش انتظار به چال شيردوشى توسط كارگر شيردوشى صورت پذيرد. در مقايسه با آن اگر در چال شيردوش 2 يا چند كارگر داشته باشيم ورود گاوها به چال شيردوشي يكنواخت و هماهنگ خواهد بود. با اين تفاوت كه نفر ساعت به ازاى هر گاو شيرى كاهش مى يابد.

سلايق شخصى
بطور معمول در سال هاى اخير دامدارها داراى سلايق شخصى خاصى براى خريد مدل خاصى از دستگاه و چال شيردوش هستند كه در پاره اى از موارد، اندازه يا مدل دستگاه انتخابى توسط دامدار با تعداد دام دوشا، نوبت هاى كارگرى، مدت زمان شيردوشى و در نهايت با هزينه هاى جارى و سرمايه گذارى اوليه هم خوانى ندارد. به همين دليل به صاحبان دامداری ها پيشنهاد میشود كه در ابتدا تا حد امكان دستگاه ها و مدل هاى مختلف ماشين ها و سالن هاى شيردوش را ارزيابي كنند و در نهايت، صرف نظر از جديد يا قديمى بودن آن دستگاه اقدام به خريد كنند. یادآور می شود که دامداری یک تفریح نیست و کلیه موارد مربوط به آن می بایست محاسبه شده و دقیق باشد. مدیریت مالی یک دامداری ضرورت است.

مدل هاى مختلف ماشين هاى شيردوش
دستگاه هاى شيردوش در انواع و اندازه هاى متفاوتى در دسترس هستند و هر كدام بر اندازه سازه شيردوش، ترافيك گاوها از سالن به انتظار و بالعكس و درجات مكانيزاسيون تاثير مى گذارند.

446
0
 
2
دیدگاه ها