favorite_border
مورد علاقه ها 0

برنامه ریزی برای ساخت سالن شیردوشی


سالن شيردوشى حدودا يك چهارم هزينه هاى ساخت يك دامدارى شيرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراين طراحى، اندازه و درجه اتوماسيون آن از اهميت ويژه اى برخوردار است.

تعداد دام
يك سالن شيردوشي براى يك بازه زمانى 10 الى 20 ساله طراحى مى شود. بنابراين علاوه بر تعداد دام هاى موجود در دامدارى، بايد توسعه دامدارى براى 10 تا 20 سال آينده در طراحى ها در نظر گرفته شود.

تعداد ساعات كار كرد در هر نوبت دوشش
هزينه هاى شيردوشى يك دامدارى كه ماشين شيردوشى آن براى دوشش 4 الى 5 ساعت در روز طراحى شده است، در مقايسه با دامدارى كه دستگاه شيردوشي آن براى دوشش 18تا 20 ساعت طراحى شده است، بسيار بالاتر مى باشد.
در يک دامدارى 250 راسى، دستگاه 2 * 4 هرينگبون، در 2 نوبت و هر نوبت 6ساعت دوشش دارد. در دامدارى ديگر با يك دستگاه 2* 10 هرينگبون همان تعداد دام به مدت 3 ساعت در هرنوبت دوشيده مي شوند. با تعداد ساعات كمتر دوشش در دامدارى، پرسنل بعد از اتمام شيردوشى مي توانند مسئوليت هاى ديگرى اعم از خوراك ريزى يا جابه جايى دام هاى جايگزين و غيره را برعهده بگيرند. سالن هاى شيردوشي ظرفيت دوشش 20 الى 21 ساعته را دارند، اما در دامدارى هايى كه دستگاه شيردوش زايشگاه يا بيمارستان وجود ندارد، مدت زمان دوشش افزايش يافته و در طراحى ها بايد اين مسئله را در نظر گرفت. بنابراين، مدت كل زمان شيردوشى را به طور دقيق با در نظر گرفتن توسعه دامدارى ها در آينده و تمامى زمان هاى پيش بينى نشده محاسبه نماييد چرا كه تخريب يا ساخت مجدد يك چال شيردوش هزينه بسيار بالاترى نسبت به طراحى صحيح اوليه دارد.

تعداد پرسنل شيردوشى
تعداد كارگر شيردوش مورد نياز در چال شيردوشى با روش هاى آماده سازى دام پيش از دوشش مرتبط است. به طور مثال در كوچك ترين دستگاه هاى هرينگبون 2* 4 یا 2* 6 تنها يك كارگر در چال شيردوشى كار مى كند. اين حالت آرمانى ترين شرايط براى تخمين ميزان افزايش نفر ساعت كارگر به ازاى افزايش هر راس گاو شيرى مى باشد. البته تنها نقطه ضعف آن ناپيوستگى به وجود آمده در ورود يك گروه دام از سالن انتظار به چال شيردوشي است. دليل اين ناپيوستگى عدم وجود گاو زن در سالن انتظار شيردوشى مى باشد و باعث مى شود كه انتقال دام از بخش انتظار به چال شيردوشى توسط كارگر شيردوشى صورت پذيرد. در مقايسه با آن اگر در چال شيردوش 2 يا چند كارگر داشته باشيم ورود گاوها به چال شيردوشي يكنواخت و هماهنگ خواهد بود. با اين تفاوت كه نفر ساعت به ازاى هر گاو شيرى كاهش مى یffيابدی

در ادامه به برخی موارد تاثیر گذار در خرید دستگاه شیردوش و تعداد واحد دوشنده مورد نیاز اشاره می شود.

تعداد دام

يك سالن شيردوشي براى يك بازه زمانى 10 تا 20 ساله طراحى مى شود. بنابراين در زمان طراحی سالن  شیردوشی، تعداد دام قابل دوشش براى 10 تا 20 سال آينده می بایست در نظر گرفته شود.

تعداد ساعات كار كرد در هر نوبت دوشش
هزينه شيردوشى در يك دامدارى كه دستگاه شيردوش آن براى 4 تا 5 ساعت کار در روز طراحى شده است، بسیار بالاتر از دامدارى است كه دستگاه شيردوش آن 18 تا 20 ساعت دوشش می نماید.

در يک دامدارى 250 راسى، شیردوش 2 در 4 هرينگبون، در هر نوبت 6 ساعت دوشش دارد. در دامدارى ديگر با يك شیردوش 2 در 10 با فریم هرينگبون، همان تعداد دام به مدت 3 ساعت در هر نوبت دوشيده مي شوند.

کوتاه تر شدن زمان شیردوشی به این معنی است که پرسنل بعد از اتمام شيردوشى مي توانند مسئوليت هاى ديگرى مانند خوراك ريزى يا جابه جايى دام هاى جايگزين را برعهده بگيرند. سالن هاى شيردوشي ظرفيت دوشش 20 تا 21 ساعت در روز را دارند. اگر در دامدارى، دستگاه شيردوش اضافی برای زايشگاه يا بيمارستان وجود ندارد، مدت زمان دوشش افزايش می یابد که در طراحى سالن شیردوشی می بایست در نظر گرفته شود.

بنابراين، مدت كل زمان شيردوشى را به طور دقيق با در نظر گرفتن توسعه دامدارى ها در آينده و تمامى زمان هاى پيش بينى نشده محاسبه نماييد چرا كه تخريب يا ساخت مجدد يك چال شيردوش هزينه بسيار بالاترى نسبت به طراحى صحيح اوليه دارد.

تعداد پرسنل شيردوشى
تعداد كارگر شيردوش مورد نياز در چال شيردوشى با روش هاى آماده سازى دام پيش از دوشش مرتبط است. به طور مثال در كوچك ترين دستگاه هرينگبون به ظرفیت 2 در 4 و یا 2 در 6 واحد دوشنده، تنها يك كارگر در چال شيردوشى كار مى كند. اين حالت آرمانى ترين شرايط براى تخمين ميزان افزايش نفر ساعت كارگر به ازاى افزايش هر راس گاو شيرى مى باشد. البته تنها نقطه ضعف آن ناپيوستگى به وجود آمده در ورود يك گروه دام از سالن انتظار به چال شيردوشي است. دليل اين ناپيوستگى عدم وجود گاو زن در سالن انتظار شيردوشى مى باشد و باعث مى شود كه انتقال دام از بخش انتظار به چال شيردوشى توسط كارگر شيردوشى صورت پذيرد. در مقايسه با آن اگر در چال شيردوش 2 يا چند كارگر داشته باشيم ورود گاوها به چال شيردوشي يكنواخت و هماهنگ خواهد بود. 

سلايق شخصى
دامدارها داراى سلايق شخصى خاصى براى خريد دستگاه شيردوش هستند كه در پاره اى از موارد، اندازه يا مدل دستگاه انتخابى توسط دامدار با تعداد دام دوشا، نوبت هاى كارگرى، مدت زمان شيردوشى و در نهايت با هزينه هاى جارى و سرمايه گذارى اوليه هم خوانى ندارد.
به همين دليل به صاحبان دامداری ها پيشنهاد می شود كه در ابتدا تا حد امكان دستگاه ها و سالن هاى شيردوش مختلف را ارزيابي كنند و در نهايت، صرف نظر از جديد يا قديمى بودن آن دستگاه اقدام به خريد نمایند. یادآور می شود که دامداری یک تفریح نیست و کلیه موارد مربوط به آن می بایست محاسبه شده و دقیق باشد. مدیریت مالی در یک دامداری ضرورت است.

مدل هاى مختلف دستگاه شيردوش
تولید کننده های دستگاه شيردوش، دستگاه هایی با کارایی های متفاوت تولید می نمایند. به صورت کلی، دستگاه های گران تر از کیفیت بالاتری در قطعات برخوردارند و دوشش را بهتر و سریعتر انجام می دهند. هر چه یک دستگاه شیردوش از اتوماسیون بیشتری برخوردار باشد - یعنی دارای سیستم رکوردگیر، جک جمع کننده و سنسورهای تشخیصی باشد - ترافیک دام ها در سالن انتظاری کمتر خواهد بود و دوشش دام ها سریعتر انجام می شود. دوشش سریعتر به معنای سالم تر بودن دام ها و درآمد بیشتر دامدار خواهد بود. از طرف دیگر، دستگاه مدرن شیردوشی الزاما برای هر دامداری مناسب نمی باشد و در صورت استفاده نشدن امکانات و توانمندی های دستگاه، به نوعی می تواند از بین رفتن سرمایه دامدار تلقی شود. در این موارد پیش از خرید دستگاه شیردوش، آینده گله را به دقت تصویر کنید و سپس با مشورت با کارشناس خبره نسبت به نوع دستگاه مورد نیاز خود تحقیق انجام دهید.

805
0
 
3
دیدگاه ها