مورد علاقه ها 0
  • جنس :
لیست اسپرم های وارداتی شرکت سیمکس کانادا SEMEX ؛
بهبود ژنتیک گله با استفاده از اسپرم بهترین گاوهای نر دنیا؛
ارائه ژنتیک برتر بر پایه افزایش ایمنی برای مقاومت بیشتر در برابر بیماری ها؛
معرفی پرتقاضاترین و سودآورترین اسپرم گاوهای نر جهان؛
کاهش سخت زایی و افزایش سودآوری گله؛
جهت گاو هلشتاین، جرسی و سیمنتال؛
جنس

 

 
SHORT NAME Semen Code TPI Milk D/H SCE NM$ UDC FLC
Sire
MGS
MARIUS 0200HO10959 2775 1383 161/52 1.7 803 1.87 0.36 JEDI RANSOM
MAURICE 0200HO11058 2699 1446 13/63 1.8 779 1.11 0.08 EUGENIO DEFENDER
DELUEX 0200HO12037 2771 1141 . 2.6 634 2.13 0.42 DROPKICK DUKE
RICHMOND 0200HO12101 2900 935 . 2.5 915 1.58 0.98 FASTBALL LEGENDARY
MILKTIME 0200HO10904 2663 2595 261/894 1.9 766 0.68 -0.38 DUKE MUNITION
EUCLID 0200HO10550 2690 1760 844/1760 2.1 636 0.93 0.77 SUPERSHOT  SNOWMAN
INTERVIEW 0200HO11555 2825 1229 . 1.6 889 1.73 0.48 MARIUS  MERIDIAN
ZANGO 0200HO11718 2807 1250 . 2.6 713 1.64 0.09 FABULOUS  YODER
MINDSET 0200HO11975 2778 1163 . 2.1 678 1.74 0.26 BLIZZARD DUKE
ATHABASKA 0200HO11055 2692 817 86/177 2.1 588 1.19 0.65 EUCLID EPIC
ENCOURAGE 0200HO11925 2759 1026 . 2.3 843 1.72 -0.55 MILESTONE RUBICON
ESTHETIC 0200HO12046 2890 1521 . 1.6 798 1.58 0.68 ENTITY GRANITE
GAFA 0200HO11885 2791 1306 . 2.0 664 1.00 0.21 GLITZ OUTSIDERS
COPYRIGHT 0200HO11607 2785 1718 1.9 604 1.70 0.60 IMAX JEDI