• شیردوش : ثابت ، سیار
زانوهای لاستیکی دستگاه شیردوش:

زانوی نمره 30، 40 و 50؛
زانو بالای شیشه رکوردر نمره 16؛
زانوی زیر شیشه رسیور؛
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 40؛
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 30؛
چپقی رابر 50 در 63- جهت رسیور؛
زانوی یو مخصوص شیردوش سیار روندی؛
زانو 40 به 16؛

رابط های پلاستیکی و فلزی دستگاه شیردوش:

سه راهی شیر ترک و ایرانی؛
سه راهی هوا ترک وایرانی؛
سه راهی وای بزرگ؛
سه راهی وای کوچک؛
سه راهی 30؛
سه راهی 16 استیل؛
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانوهای لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه های شیر، رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند. در زیر برخی انواع زانو و رابط ها آورده شده است.

زانوهای لاستیکی دستگاه شیردوشی:
زانوی نمره 30، 40 و 50؛
زانو بالای شیشه رکوردر نمره 16
زانوی زیر شیشه رسیور
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 40
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 30
چپقی رابر 50 در 63- جهت رسیور
زانوی یو مخصوص شیردوش سیار روندی
زانو 40 به 16


رابط ها و اتصالات پلاستیکی دستگاه شیردوشی:
سه راهی شیر ترک و ایرانی
سه راهی هوا ترک وایرانی
سه راهی وای بزرگ
سه راهی وای کوچک
سه راهی 30
محصولات مرتبط