• شیردوش : ثابت ، سیار
زانوهای لاستیکی دستگاه شیردوش:

زانوی نمره 30، 40 و 50؛
زانو بالای شیشه رکوردر نمره 16؛
زانوی زیر شیشه رسیور؛
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 40؛
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 30؛
چپقی رابر 50 در 63- جهت رسیور؛
زانوی یو مخصوص شیردوش سیار روندی؛
زانو 40 به 16؛

رابط های پلاستیکی و فلزی دستگاه شیردوش:

سه راهی شیر ترک و ایرانی؛
سه راهی هوا ترک وایرانی؛
سه راهی وای بزرگ؛
سه راهی وای کوچک؛
سه راهی 30؛
سه راهی 16 استیل؛
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانوهای لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه های شیر، رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند. در زیر برخی انواع زانو و رابط ها آورده شده است.

زانوهای لاستیکی دستگاه شیردوشی:
زانوی نمره 30، 40 و 50؛
زانو بالای شیشه رکوردر نمره 16
زانوی زیر شیشه رسیور
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 40
زانو لاستیکی نافی دار 50 به 30
چپقی رابر 50 در 63- جهت رسیور
زانوی یو مخصوص شیردوش سیار روندی
زانو 40 به 16


رابط ها و اتصالات پلاستیکی دستگاه شیردوشی:
سه راهی شیر ترک و ایرانی
سه راهی هوا ترک وایرانی
سه راهی وای بزرگ
سه راهی وای کوچک
سه راهی 30
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
محصولات مرتبط