favorite_border
مورد علاقه ها 0

پلاک گوش فلزی و نحوه جایگذاری بر روی پنس پلاک زن

تصویر زیر مربوط به پنس پلاک گوش فلزی است. در حالتی که پلاک بر روی جایگذاری نشده باشد پنس به شکل زیر می باشد.برای قرار دادن پلاک فلزی بر روی پنس، بازو و فک پنس شماره گوش را کاملا باز کنید. زمانی که پنس بدون پلاک باشد و شما دسته پنس را تا انتها فشار دهید پنس به حالت زیر در می آید.فک بالای پنس سطح صافی دارد در حالیکه فک پایینی دارای برجستگی جهت نگه داشتن پلاک گوش فلزی می باشد. پلاک را مانند تصویر زیر روی پنس قرار دهید و آن را به سمت داخل دهانه فشار دهید تا کاملا جا بیافتد. شنیده شدن صدای " تق " به معنی قرار گیری صحیح پلاک می باشد. در نظر داشته باشید که در صورت قرارگیری صحیح پلاک، با تکان دادن پنس، پلاک از پنس نمی افتد.

اگر پلاک گوش فلزی فاصله دو فک پنس را پر نمیکند، با انگشت دو لبه پلاک را به سمت بیرون فشار دهید و پلاک را کمی باز کنید. سپس جایگذاری را انجام دهید.
اکنون پنس آماده شماره زنی است. محل مورد نظر را بر روی گوش دام مشخص کنید و دسته پنس را تا ته ببندید. اگر پلاک به روش صحیح بر روی پنس قرار گرفته باشد با فشار دسته پنس، دو قسمت پلاک با یکدیگر درگیر شده و در هم قفل می شوند. به این معنی که کاربر نیاز به انجام کار اضافه برای قفل شدن دو لبه پلاک ندارد.
بسته به سن دام، پلاک فلزی را به گونه ای نصب کنید که به لبه های گوش حیوان در سن بلوغ فشار نیاورد و از طرف دیگر از لبه های گوش فاصله زیاد نداشته باشد. تصویر بالا به خوبی تاثیر نصب پلاک گوش فلزی در محل نادرست بر روی گوش بز را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود پلاک گوش فضای زیادی برای تکان خوردن بر گوش دام دارد و سوراخ خود را گشاد کرده است. این پلاک به احتمال زیاد در آینده گوش را پاره می کند و ضمن آسیب به دام از گوش جدا می شود.

عکس زیر نشان می دهد که پلاک گوش در محل درست نصب شده است و گوش دام فاصله تا لبه پلاک فلزی را پر کرده است. در این حالت شماره گوش بر روی گوش دام تکان اضافه نمی خورد و سوراخ آن گشاد نمی شود.برای یادگیری بهترین محل نصب پلاک گوش، این مقاله را مطالعه فرمایید.

986
1
 
2
دیدگاه ها