favorite_border
مورد علاقه ها 0

طراحی سالن شيردوشي هرينگبون يا دنده ماهي

کلیاتی در خصوص سالن هرینگ بون

در این نوع سالن ها، معمولا عمق چال شيردوشي را 80 تا 90 سانتيمتر در نظر می گیرند. عرض سالن نیز بستگي به طراحي سالن شيردوشي دارد. عرضي برابر با 180 سانتی متر براي چال شيردوشي يك طرفه و حدود 2 متر براي سالن هاي دو طرفه مناسب است. با این حال در برخی گله ها، عرض سالن را تا 3 متر نیز محاسبه می کنند.

براي گله هاي با اندازه متوسط، سالن شیردوشی هرينگبون دو طرفه با 4 تا 6 جايگاه شيردوشي (2 در 4 یا 2 در 6) معمول ترين نوع سالن مي باشند. براي گله هاي بزرگتر، سالن 8، 10 و 12 واحدی دو طرفه پیشنهاد می شود. در اين نوع سالن هاي شيردوشی، نرده سينه اي و نرده پشتي با زاويه 15 درجه نصب شود.


سالن هرينگبون 30 درجه

مزایا:

  • ساده و کارامد است.
  • گاوها به سرعت محل ایستادن خود را پیدا می کنند.
  • دسترسی کارگران به پستان گاو راحت و سریع است.
  • مناسب سازه های باریک و دراز می باشد.

در این نوع سالن شیردوشی، عرض جايگاه استقرار گاو برابر با 145 سانتيمتر و عرض مفيد چال شيردوشي 200 سانتيمتر در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که در این نوع از سالن، خرچنگی شیردوشی از کنار به پستان نصب می شود. 

طول چال شيردوشي با استفاده از فرمول به شرح زير محاسبه مي شود:

طول چاله شيردوشي = (تعداد جايگاه شيردوشي * 115 سانتی متر ) + 210 سانتی متر


سالن هرينگبون 50 درجه

مزایا:

  • خروج گاوها سریع است.
  • کارگر مسافت کمتری راه می رود.
  • فاصله بین گاوها کم است.
  • مناسب سازه های پهن و کوتاه می باشد.
  • فاصله کارگران شیردوشی تا گاو کم است.
  • خرچنگی شیردوشی از بین پاهای گاو متصل می شود.

در سالن شيردوشي هرينگبون 50 درجه، می بایست براي هر گاو 76 سانتيمتر فضاي عرضي در نظر گرفته شود.

یک نرده پشتي (كپلي) مجزا و نرده هاي سينه اي براي تنظيم استقرار صحيح گاو در جايگاه، نصب می شود.

در این نوع سالن ها عرض جايگاه استقرار گاو برابر با 185 تا 200 سانتيمتر و عرض مفيد چاله شيردوشي 200 سانتيمتر محاسبه می شود.

طول چال شيردوشي با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود:

طول چاله شيردوشي = (تعداد جايگاه شيردوشي * 76 سانتی متر ) + 210 سانتی متر

37
0
 
2
دیدگاه ها