وکیو رکس
  • رنگ :
  • شیردوش :
دیافراگم 2 عدد؛
فیلتر؛
فنر؛
متعلقات کامل داخل؛
وزنه داخل وکیو رکس؛
رنگ
مدل دستگاه
دام
نوع دام