انواع لاینر شیردوشی جهت دستگاه روند، دلاوال، وستفالیا، دیری مستر و بوماتیک